ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ພິທີເຊັນອະນຸມັດ - ຮັບຮອງບໍລິມາດວຽກ ແລະ ໃບມອບວຽກໂຄງການເງິນກູ້ ນໍຣິງໂກ ເພື່ອພັດທະນາ ນ້ຳປະປານະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມອານຸກຳມະການ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງໂຄງການ MAWASU ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການວາງທໍ່ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ DIP DN 300 ແລະ ສັນຍາສະໜອງນ້ຳປະປາເຂົ້າເຂດພັດທະນາກວມລວມ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈຳກັດ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 26/09/2016Article Thumbnail

ລົງໄປເຜີຍແຜ່ ວຽກນ້ຳປະປາເພື່ອຊຸມຊົນ ໂດຍອິງຕາມການລົງເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງສັງທອງ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016 .