ລາຍການໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຊີ້ນໍາລວມ ລົງເລີກວຽກບັນດາໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ທ່ານຄໍາເຜີຍ ວົງສາຄໍາຜຸຍ
ຮອງອໍານວຍການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ເຕັກນິກ ແລະ ການຜະລິດນໍ້າ ທ່ານວຽງທວາຍ ວັນນະລາດ
ຮອງອໍານວຍການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ຝ່າຍການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ ວົງພາມະນີ
ຮອງອໍານວຍການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ຝ່າຍການເງິນ ແລະ ແຜນການ ທ່ານ ນາງ ເພື່ອນແສງ ໄຊນາຄໍາ
ຮອງອໍານວຍການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ຝ່າຍຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທ່ານ ອານຸວົງ ເດດອຸດົມ