ລາຍການປູກຈິດສໍານຶກ
Article Thumbnail

ຂໍ້ມູນດີໆ ຈາກທາງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າ ຮູ້ວິທີການຕິດຕັ້ງ ປໍ້າສົ່ງນໍ້າ ເຂົ້າເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ຖືກລະບຽບຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ນໍ້າ ໂດຍລວມ ແລະ ປ້ອງກັນການເຮັດໃຫ້ນໍ້າໂສໂຄກ ທີ່ເປື້ອນໄຫຼເຂົ້າໃນທໍ່ນໍ້າອີກດ້ວຍ .

Article Thumbnail

ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ໄດ້ສ້າງຮ່ວມກັບໂຄງການ MaWaSu (JICA) ສ້າງກິດຈະກຳດີໆ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ໂດຍການລົງເຮັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ວຽກງານນໍ້າປະປາ ຕາມໂຮງຮຽນ ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານນີ້ແມ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານນໍ້າປະປາ, ຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ນໍ້າປະປາແບບປະຫຍັດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ກຳລັງການຜະລິດຂອງຊາດ, ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ຢ່.