ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (3) ອ່າງສ້າງຕະກອນ ຫຼື ອ່າງກວນຊ້າເພື່ອສ້າງຕະກອນ

− ອ່າງສ້າງຕະກອນ ເປັນອ່າງກວນຊ້າ ເພືອ່ໃຊ້ໄວ້ກັ່ນຕອງສານປົນເປື້ອນ ແລະ ຕະກອນທີ່ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼື ຕະກອນທີ່ຜ່ານອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອສ້າງຕະກອນຂຶ້ນ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງນໍ້າໄປຫາອ່າງຕົກຕະກອນ ຫຼື ເອີ້ນອີກແບບໜຶ່ງວ່າອ່າງພັກນໍ້າ ເຊິ່ງອ່າງຕົກຕະກອນເຮົາຈະແຍກເປັນ 02 ອ່າງຄືອ່າງຕົກຕະກອນ 01 ແລະ 02 ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການກັ່ນຕອງໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ
 

ກັບຄືນ