ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (5) ອ່າງຕົກຕະກອນ2

ອ່າງຕົກຕະກອນ 02 ຫຼື ອ່າງພັກນໍ້າ 02 ເປັນອ່າງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນກັັບ ອ່າງຕົກຕະກອນ 01 ຊຶ່ງທຳໜ້າທີ່ ກັ່ນຕອງສານປົນເປື້ອນ ແລະ ຕະກອນທີ່ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼື ຕະກອນທີ່ຜ່ານອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອສ້າງຕະກອນຂຶ້ນ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ໃຫ້ນອນໂຕລົງຢູ່ກົ້ນອ່າງ ເພື່ອແຍກນໍ້າໃສອອກຈາກຕະກອນທີ່ປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງເພີ້ມລະດັບການກັ່ນຕອງຂຶ້ນເປັນ 02 ເທົ່າ

ກັບຄືນ