ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງສາຍທໍ່ແບບ Arc GIS 10.1 ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ

ການນຳໃຊ້ລະບົບ GIS: Geopraphic Information Systems ເຂົ້າໃນການຄູ້ມຄອງ ບໍລິຫານຈັດການ ໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Geodatabase ຂອງ ນປນຄ. ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ແມ່ນມີລະບົບສາຍທໍ່ບໍລິການສະໜອງນ້ຳສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຕ່ລະປີໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບສາຍທໍ່ເພີ້ມຂື້ນ ອີງຕາມແຜນການປະຈຳປີ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ແມ່ນໄດ້ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ສາຍທໍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊີ່ງແມ່ນລະບົບຄຸ້ມຄອງສາຍທໍ່ແບບ Arc GIS 10.1 ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ໃນຂະແໜງນ້ຳປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ນອກຈາກວຽກງານ GIS ນີ້ແລ້ວ ພາກສ່ວນຄູ້ມຄອງສາຍທໍ່ ຍັງໄດ້.

ສັງລວມສາຍທໍ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.
ສັງລວມປະຕູນໍ້າທັງໝົດ, ໃຊ້ໄດ້, ລໍປັບປຸງ.
ສັງລວມຈຸດກ໊ອກມອດໄຟ.
ສັງລວມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຕູນ້ຳ, ປະຕູລົມ.
ສັງລວມເກັບສະຖິຕິຈຸດນ້ຳແຕກໝາຍໃສ່ແຜນຜັງເພື່ອມາວິເຄາະປ່ຽນຖ່າ

ກັບຄືນ