ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ໂຄງການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ນ້ຳປະປາ MaWaSU Project. (JICA)

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໂຄງການຕົວແບບທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ອຸປະກອນຈຳນວນໜື່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ສ້າງ 3 ລັດວິສາຫະກິດຕົວແບບຄື: ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ພະແນກ ຍທຂ 3 ແຂວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງ ໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ

ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນນະຄອນວຽງັຈນ ແລະ ລົງເຜີຍແຜ່ເຖີງສະຖານທີ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃຫ້ກັບ 4 ແຂວງ ພາກກາງເຊັ່ນ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ໂດຍແບ່ງການເຜີຍແຜ່ອອກເປັນ 2 ງວດໃຫຍ່ຄື:

  • ງວດທີ່ 1 : ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ການສ້າງຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງແຜນໄລຍະຍາວ. ວິທີການກຳນົດເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາແຕ່ປະຈຸບັນຮອດປີ 2020. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບສອບຖາມຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ການຈັດປະຊາສໍາພັນວຽກງານນໍ້າປະປາໃຫ້ກັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານປະຈຳປີ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
  • ງວດທີ 2: ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ການປະເມີນຜົນຕົວເອງດ້ວຍການເອົາຂໍ້ມູນມາຄິດໄລ່ 23 ຕົວຊີ້ວັດ ພ້ອມທັງສ້າງເປັນບົດລາຍງານ ບົດແນະນຳວຽກງານນ້ຳປະປາ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນການໄລຍະຍາວແຕ່ປີ 2014-2020 ໂດຍນຳໃຊ້ຮ່າງຂອງໂຄງການຕົວແບບ MaWaSU.

ກັບຄືນ