ລາຄານໍ້າ ແລະ ວິທີຄິດໄລ່

 ລ/ດເນື້ອໃນລາຍການເປັນເງິນ
1ຄ່ານໍ້າ
- 10ແມັດກ້ອນ X 1300 ກີບ = 13,000 ກີບ
- 20ແມັດກ້ອນ X 1800 ກີບ = 36,000 ກີບ
ລວມຄ່ານໍ້າ = 13,000 ກີບ + 36,000 ກີບ = 49,000 ກີບ
2ສົມມຸດວ່າຂະໜາດ Ø 15 ແມ່ນຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ = 3,600 ກີບ
3ອາກອນຄໍານໍ້ໍາ =(49,000 ກີບ + 3,600 ກີບ) X 10% =5,260 ກີບ
4ຄ່ານໍ້າໃນເດືອນ = 49,000 ກີບ + 3,600 ກີບ + 5,260 ກີບ=57,860 ກີບ
5ໜີ້ຄືນຫຼັງ(ສົມມຸດວ່າບໍ່ມີ) = 0 ກີບ
6ລວມເງິນຕ້ອງຈ່າຍ = 49,000 ກີບ + 3,600 ກີບ + 5,260 ກີບ + 0 ກີບ =57,860 ກີບ

ປະເພດລູກຄ້າ
ປິ
ບໍລິມາດນໍ້າ ແມັດກ້ອນ
ຂະໜາດໝໍ້ແທກນໍ້າ(ກົງເຕີ): cm
ໜີ້ຄ້າງຈ່າຍຄືນຫຼັງ: ກີບ