ວີທີຊອກລາຍການນໍ້າຮົວ່
Article Thumbnail

ການຊອກຫານ້ຳຮົ່ວພາຍໃນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ທ່ານປິດປະຕູນ້ຳພາຍໃນເຮືອນທຸກໆກ໋ອກ ພ້ອມດ້ວຍສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນແຕ່ລະກ໋ອກນັ້ນມີການຮົ່ວ ໄຫຼ,ຍ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ (ຖ້າຫາກພົບມີການຮົ່ວໄຫຼຫຼີຍ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ທຳການສ້ອມແປງ ຫຼືປ່ຽນຖ່າຍທັນທີ ) ນອກນັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີການນຳໃຊ້ຊັກໂຄກ ແມ່ນໃຫ້ເປີດຝາປິດອ່າງນ້ຳ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງທໍ່ນ້ຳລົ້ນວ່າ ມີການລົ້ນ ຫຼື ບໍ່ (ຖ້າທ່ານພົບເຫັນການໄຫ.