ລະບົບສາຍທໍ່
Article Thumbnail

ການນຳໃຊ້ລະບົບ GIS: Geopraphic Information Systems ເຂົ້າໃນການຄູ້ມຄອງ ບໍລິຫານຈັດການ ໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Geodatabase ຂອງ ນປນຄ. ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ແມ່ນມີລະບົບສາຍທໍ່ບໍລິການສະໜອງນ້ຳສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຕ່ລະປີໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບສາຍທໍ່ເພີ້ມຂື້ນ ອີງຕາມແຜນການປະຈຳປີ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ແມ່ນໄດ້ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ສາຍທໍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊີ່ງແມ່ນລະບົບຄຸ້ມຄອງສາຍທໍ່ແບບ Arc GIS 10.1 ເປັນລະບົບທີ່ທ.