ວິໃສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ເປັນລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ນຳໜ້າ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ການສະໜອງ ແລະ ບໍລິການ ນໍ້າປະປາທີ່ໄສສະອາດດ້ວຍຮູບການແບບລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ມີຄວາມສາມາດເພີ່ມລັງການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການສະໜອງນໍ້າປະປາທີ່ີມີ ຄຸນນະພາບໃຫ້ພຽງພໍ ເພືື່ອຮອງຮັບກັບການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມືອງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 80- 90 % ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ດຳລົງຊີວິດໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ມີພາລະກິດໃນການດຳເນີນການຜະລິດ, ສະຫນອງ ນໍ້າປະປາສະອາດຖືກຫລັກອະນາໄມ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຖານ ຂອງອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ