ລາຍການຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ
Article Thumbnail

ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເອົາມາຜະລິດແມ່ນ ນ້ຳຂອງ, ນໍ້າງື່ມ ຊຶ່ງລະດູຝົນຄວາມຂຸ່ນຈະສູງເຖິງ 500 -1500 NTU ຫຼື ບາງປີ ຄວາມຂຸ່ນ ອາດສູງເຖິງ 3000 NTU ໃນຍາມແລ້ງຄວາມຂຸ່ນສະເລັ່ງແມ່ນ 5 - 100 NTU. ນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວຈະໃຫ້ຄວາມຂຸ່ນເຫຼືອພຽງ 3 - 5 NTU. CL2 ທີ່ຕົກຄ້າງປາຍທາງໃຫ້ ຍັງເຫຼຶອປະມານ 0.1 – 0.2 mg / L. ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາຈິ່ນາຍໂມ້ສາມາດວິໃຈ ທາດທັງໝົດໄດ້ປະມານ 36 parameters. ມາດຕະຖານນ້ຳທີ່ຜະລິດອອກຈາກໂຮງງານແມ່ນຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງ ກົມ ອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ບາງທາດແມ່ນໄດ້ຕາມມາ.

Article Thumbnail

− ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າເລີ້ມທຳອິດ ແມ່ນໂປມດູດນໍ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຈະດູດນໍ້າ ຈາກແຫລ່ງນໍ້າທີ່ເຮົານໍາມາຜະລິດ ເຊິ່ງແຫລ່ງນໍ້າທີ່ເຮົານຳມາຜະລິດ ຈະມີແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າງື່ມເປັນແຫລ່ງນໍ້າຫລັກທີ່ມາຜະລິດເປັນນໍ້າປະປາ ໂດຍໂປມດູດນໍ້າຈະດູດນໍ້າເຂົ້າມາເກັບກັກໄວ້ອ່າງເກັບນໍ້າດິບ ແລະ ຈະສົ່ງໄປຫາຂັ້ນຕອນການປະສົມສານເຄມີເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ .

Article Thumbnail

− ຫລັງຈາກດູດນໍ້າດິບເຂົ້າມາຫາອ່າງເກັບນໍ້າດິບແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ປ່ອຍນໍ້າດິບເຂົ້າສູ່ອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອໃຫ້ສານເຄມີ ດັ່ງກ່າວສ້າງປະຕິກິລິຍາຈັບຕະກອນໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ມານຳນໍ້າ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍນໍ້າທີ່ປະສົມສານເຄມີເຂົ້າໄປຫາອ່າງຕອງຊາຍ ເພື່ອກັນຕອງເອົານໍ້າທີ່ຂາວໃສອອກມາ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວສາມາດເບິ່ງຂອງຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ .

Article Thumbnail

− ອ່າງຕົກຕະກອນ 01 ຫຼື ອ່າງພັກນໍ້າ 01 ເປັນອ່າງໃຊ້ໄວ້ກັ່ນຕອງສານປົນເປື້ອນ ແລະ ຕະກອນທີ່ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼື ຕະກອນທີ່ຜ່ານອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອສ້າງຕະກອນຂຶ້ນ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງນໍ້າໄປຫາອ່າງຕົກຕະກອນ ຫຼື ເອີ້ນອີກແບບໜຶ່ງວ່າອ່າງພັກນໍ້າ ເຊິ່ງອ່າງຕົກຕະກອນເຮົາຈະແຍກເປັນ 02 ອ່າງຄືອ່າງຕົກຕະກອນ 01 ແລະ 02 ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການກັ່ນຕອງໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ .

Article Thumbnail

ອ່າງຕົກຕະກອນ 02 ຫຼື ອ່າງພັກນໍ້າ 02 ເປັນອ່າງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນກັັບ ອ່າງຕົກຕະກອນ 01 ຊຶ່ງທຳໜ້າທີ່ ກັ່ນຕອງສານປົນເປື້ອນ ແລະ ຕະກອນທີ່ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ຫຼື ຕະກອນທີ່ຜ່ານອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອສ້າງຕະກອນຂຶ້ນ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ໃຫ້ນອນໂຕລົງຢູ່ກົ້ນອ່າງ ເພື່ອແຍກນໍ້າໃສອອກຈາກຕະກອນທີ່ປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງເພີ້ມລະດັບການກັ່ນຕອງຂຶ້ນເປັນ 02 ເທົ່າ .

Article Thumbnail

ເມື່ອມາຮອດອ່າງຕອງຊາຍ ນໍ້າກໍ່ຈະຜ່ານເມັດຊາຍຈຳນວນ 3 ຊັ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນເມັດຊາຍພິເສດ ທີ່ນໍາມາກັ່ນຕອງນໍ້າປະປາສະເພາະ ຊຶ່ງເມັດຊາຍຊັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຂະໜາດທີ່ພິເສດ ມາກັ່ນຕອງເອົາຕະກອນອອກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນໍ້າໃສສະອາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງນໍ້າໄປຫາອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ .