ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ລາຄານໍ້າ ແລະ ວິທີຄິດໄລ່

 

ວິທີຄິດໄລ່ຄ່ານໍ້າ ຕົວຢ່າງ:  ທ້າວ ກ  ໃຊ້ນໍ້າ 30 m3 , ຈັດໃນລູກຄ້າ ປະເພດ 1

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ເປັນເງິນ
1 ຄ່ານໍ້າ  
  - 10ແມັດກ້ອນ X 1379 ກີບ = 13,790 ກີບ
  - 20ແມັດກ້ອນ X 1910 ກີບ = 38,200 ກີບ
  ລວມຄ່ານໍ້າ = 13,790 ກີບ + 38,200 ກີບ = 51,990 ກີບ
2 ສົມມຸດວ່າຂະໜາດ Ø 15 ແມ່ນຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ = 3,900 ກີບ
3 ອາກອນຄໍານໍ້ໍາ =(51,990 ກີບ + 3,900 ກີບ) X 10% = 5,589 ກີບ
4 ຄ່ານໍ້າໃນເດືອນ = 51,990 ກີບ + 3,900 ກີບ + 5,589 ກີບ= 61,479 ກີບ
5 ໜີ້ຄືນຫຼັງ(ສົມມຸດວ່າບໍ່ມີ) = 0 ກີບ
6 ລວມເງິນຕ້ອງຈ່າຍ = 61,479 ກີບ + 0 ກີບ = 61,479 ກີບ
ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ຄ່ານ້ຳ